shows:

WordsBuilding

  • Current Version: 1.0.0.0
  • Last Updated:
  • Size: 5 MB
  • OS Require: Windows Phone 8,Windows Phone 7.5
Description

WordsBuilding

You want to learn English, to enrich your vocabulary or simply test your English skills with your friends . Words Building is made for you. Based on the famous word game – scrabble, this game will help you improve your skills while playing a nice game.

Let’s brainstorm and defeat all opponents with your english in Words Building !!

—-
Bạn muốn học tiếng Anh, muốn tăng vốn từ vựng của bản thân, hay đơn giản chỉ là muốn kiểm tra khả năng ngoại ngữ của bạn với bạn bè, Words Building là dành cho bạn. Dựa trên trò chơi xếp chữ tiếng Anh nổi tiếng scrabble, sản phẩm này sẽ giúp bạn phát triển kĩ năng ngay trong khi bạn đang chơi game.

Hãy động não và đánh bại tất cả các đối thủ với khả năng của bạn trong Words Building !!